International Institute of Political Sciences

  • Padidinti šriftą
  • Šrifto dydis p/nutylėjimą
  • Sumažinti šriftą

VšĮ 2012 metų veiklos ataskaita

TARPTAUTINIO POLITIKOS MOKSLŲ INSTITUTO

(INTERNATIONAL INSTITUTE OF POLITICAL SCIENCES, VŠĮ kodas 302463039)

2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

I. Bendroji dalis (VšĮ įstatymo nuostata)

International Institute of Political Sciences, VšĮ, (toliau tekste – Tarptautinis politikos mokslų institutas arba TPMI) 2012 metais finansinės veiklos rodikliai pateikiami žemiau. TPMI darbas buvo organizuojamas visuomeniniais pagrindais, savanorių pagalba.

VšĮ steigėjai, dalininkai metų pradžioje, metų pabaigoje:

Giedrius Petružis (Lietuvos asociacijos už saugumą ir bendradarbiavimą Europoje pirmininkas);

Sergejus Ivanovas (Austrijos Respublikos jurisdikcijoje esančios tarptautinės nevyriausybinės organizacijos International Union of Young Farmers sekretorius, atstovas Lietuvoje).

Direktorius – Giedrius Petružis.

Tarptautinio politikos mokslų instituto veiklos tikslai – tenkinti viešuosius interesus vykdant mokslinius tyrimus Lietuvos ir kitų valstybių politinės raidos, užsienio politikos ir tarptautinių santykių srityse; analizuoti struktūrines demokratijos problemas, valstybės ir jos piliečių santykius, politines partijas ir socialinius judėjimus; skatinti politikos mokslų vystymąsi, atitinkantį valstybės ir visuomenės poreikius bei interesus; formuoti ir skleisti visuomenės dvasines ir materialines vertybes; ugdyti ir plėtoti kūrybišką, demokratinę, laisvą ir atvirą visuomenę.

II. Tarptautinio politikos mokslų instituto veikla

2012 metais buvo tobulinami TPMI struktūrinių padalinių: investicinės politikos departamento, socialinio saugumo politikos departamento, aplinkos apsaugos ir ekologinės politikos departamento, tarptautinių santykių ir nacionalinių mažumų politikos departamento, žemės ūkio politikos departamento, politinių ir socialinių procesų analizės ir prognozavimo departamento, vertimų biuro, juridinės tarnybos nuostatai ir praplėsta juridinės tarnybos veikla.

Realizuojant TPMI tikslus tarptautiniame lygmenyje, 2012 metais buvo studijuojami gaunami ESBO organų ir ESBO institucijų dokumentai, stebima situacija žmogaus teisių srityje ESBO susitarimų kontekste ir Lietuvos dalyvavimas ESBO TROIKE.

TPMI veiklos specifika reikalauja pastovių vertimo paslaugu, todėl buvo sukurtas struktūrinis padalinys – TPMI vertimų biuras, galintis teikti nemokamas paslaugas TPMI departamentams bei administracijai ir galintis užtikrinti vertimų biuro veiklos savifinansavimą atliekant mokamas paslaugas tretiems asmenims. Buvo atrinkti reikiamos kvalifikacijos vertėjai, filologai, lingvistai, norintys tobulinti savo įgūdžius ir ateityje susikurti sau darbo vietas TPMI teisinėje bazėje, su jais buvo pasirašytos laikino savanoriško darbo sutartys. Su Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakultetu buvo pasirašytos sutartys dėl studentų praktinio mokymo ir priimti į praktiką studentai. 2012 metais pagal savanoriško darbo sutartis dirbantiems TPMI vertimo biure vertėjams ir praktikantams atlyginimai mokami nebuvo. Etatų steigimas vertėjams numatytas nuo 2013 metų. TPMI vertimų biuras pagal LR URM kvietimą pateikė Užsienio reikalų ministerijos Pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai departamentui pasiūlymą tapti 2013 m. Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai partneriu. Buvo sudarytos bendradarbiavimo sutartys su Socialinių mokslų kolegija, įvairiomis Lietuvos ir užsienio įmonėmis, taip pat su Klaipėdos miesto savivaldybės administracija – vertimų paslaugų pirkimo sutartys dėl dokumentų, susijusių su Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų įgyvendinimo, vertimų. TPMI vertimų biuras sėkmingai sugebėjo organizuoti visų savo įsipareigojimų, priimtų pagal sudarytas sutartis, vykdymą.

2012-02-15 Kaliningrado mieste TPMI delegacija dalyvavo Kaliningrado srities Dūmos Ekonominės politikos ir infrastruktūros vystymo Nuolatinio komiteto posėdyje dėl turizmo vystymo perspektyvų. Posėdyje buvo kalbėta apie Lietuvos grožinės literatūros pradininko Kristijono Donelaičio 300-ujų gimimo metinių jubiliejaus minėjimo 2013 ir 2014 metų renginius, pritraukiant turistines grupes iš Lietuvos, ypač besimokančio jaunimo, vidurinių mokyklų ir akademinės jaunuomenės. TPMI atstovams buvo svarbu dalyvauti šiame renginyje, nes viešoji įstaiga numato šiai jubiliejinei datai ir lietuviškos diasporos istorijai Karaliaučiaus krašte (Rytų Prūsijoje) ruošti atskirą priemonių planą kultūrinei veiklai bei darbams, atliktiems švietėjiškoje srityje paminėti. Posėdyje kalbėjo: Srities vyriausybės pirmininko pavaduotojas G.Ščerbakov, komiteto pirmininkas A. Kuznecov, srities turizmo agentūros vadovė E. Kropinova, Dūmos deputatai P. Fedorov, V. Sultanov, I. Bolsun.

2012-02-15 Lietuvos Respublikos Generaliniame Konsulate Kaliningrade vyko iškilmingas priėmimas, skirtas Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimui. Nepriklausomybės atkūrimo minėjimo vakare Lietuvos Respublikos Generalinis Konsulas Kaliningrade p. Vaclav Stankevič buvo apdovanotas TPMI Klaipėdos politinės visuomenės kolegijos garbės ženklu „Aukso žvaigždė“ už nuopelnus vystant kultūrinius ir ekonominius ryšius tarp Lietuvos Respublikos ir RF Kaliningrado srities. TPMI direktorius G. Petružis įteikė apdovanojimą ir pasakė kalbą apie mokslinių ir kultūrinių ryšių plėtrą Pietų Baltijos regione.

2012 metų balandžio 20, 21 d.d. Investicinės politikos departamento vadovas Aivaras Antanaitis priėmė delegaciją iš Kazanės, Tatarstano. Buvo pravesta apvaliojo stalo ekonominio bendradarbiavimo ir kooperacijos mokslinė-praktinė konferencija. Konferencijoje dalyvavo Tatarstano mokslų akademijos Istorijos instituto Etnologinio monitoringo centro vedėjas Damir Ischakhov, RF Uljanovsko srities gubernatoriaus padėjėjas nacionaliniais klausimais Ramis Safin, Totorų-verslininkų skatinimo pasaulinės asociacijos vykdantysis direktorius Farit Urazajev, Tatarstano prezidento Tarptautinių ryšių departamento Tarpregioninių ryšių ir darbo su tėvynainiais skyriaus vadovas Azat Achtarejev, Rusijos Federacijos Generalinio konsulato Klaipėdoje darbuotojai, Klaipėdos miesto savivaldybės vicemeras Vytautas Čiapas, Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB administracijos vadovai. Priimtas sprendimas tobulinti ekonominio bendradarbiavimo ir kooperacijos projektą logistikos srityje tarp subjektų iš trijų LEZ'ų: Kaliningrado, Kauno, Kazanės (Alabugos).

2012 metais spalio mėn. TPMI Tarptautinių santykių ir nacionalinių mažumų politikos departamentas kartu su Klaipėdos totorių nacionalinės kultūros bendrija „NUR“ pradėjo ruoštis 2013 metais Briuselyje, Europos Parlamente numatytam Europos Sąjungos šalyse esančių ir veikiančių totoriškų kultūrinių visuomeninių organizacijų Kongresui.

2012 metais vasario mėn. jungtinė grupė TPMI Politinių ir socialinių procesų analizės ir prognozavimo departamento ir Žemės ūkio politikos departamento mokslinių bendradarbių, vadovaujamų šio departamento vyr.eksperto Michailo Antonenkos (Baltarusija) baigė mokslinius tyrimus, analizuojant naujas kooperacijos ir bendradarbiavimo formas tarp individualių žemės ūkyje dirbančių subjektų ir įvairaus lygmens bendradarbiavimo galimų būdų su valstybe. Paruošta medžiaga apibendrinta į 120 psl. leidinį „Pereinamojo laikotarpio visuomenė ir jos transformaciją į kokybiškai naują socialinį-ekonominį darinį“, leidinys visiškai paruoštas publikacijai rusų kalba.

2012 metais lapkričio mėn. TPMI Politinių ir socialinių procesų analizės ir prognozavimo departamentas, bendradarbiaujant su Rusijos tarptautinės turizmo akademijos Kaliningrado turizmo institutu, Rusijos Stačiatikių bažnyčios Kaliningrado eparchija bei Austrijos Sankt Piolteno Filosofijos ir teologijos aukštąja mokykla, pradėjo ruošti tarptautinę mokslinę-praktinę konferenciją tema „Krikščioniškos religijos vieta ir vaidmuo jaunimo ugdymo procese šiuolaikinėje visuomenėje“. Konferencija planuojama Kaliningrado mieste, 2013 metų vasario mėn.

Realizuojant TPMI tikslus nacionaliniame lygmenyje, 2012 metų balandžio mėn. buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp TPMI Žemės ūkio politikos departamento ir licencijuotos mokymo įstaigos „Klaipėdos apskrities Jaunųjų ūkininkų sąjunga“ dėl Ūkininkavimo pradmenų mokymo programos, kodas 261062110, Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos Programos Leader ir Žemdirbių mokymo metodikos centro patvirtinto dalyko „Bendroji žemės ūkio politika“ temų pateikimo norintiems įgyti Jaunojo ūkininko kvalifikaciją, dėl mokinių atestacijos ir pasiruošimo laikyti kvalifikacinį egzaminą Klaipėdos apskrities Jaunųjų ūkininkų sąjungoje.  Dalyko temos:

- Esminiai žemės ūkio politikos pokyčiai Lietuvai tapus ES nare.

- Politikos esme ir tikslai. Žemės ūkio politikos tikslai.

- Ekonominiai pokyčiai žemės ūkyje. Veiksniai, lemiantys žemės ūkio politikos formavimą.

- Pasaulio žemės ūkis, plėtros tendencijos, tarptautinių organizacijų įtaka žemės ūkio plėtrai.

- Pasaulio gyventojų skaičiaus pokyčiai ir jų realios pajamos.

- Žemės ūkio administravimas. Būsimos žemės ūkio politikos formavimo reikšmė.

- Paramos žemės ūkiui fondai. Tarptautinės finansų politikos įtaka žemės ūkiui.

- Bendrojo programavimo dokumento ir Kaimo plėtros plano įgyvendinimas Lietuvoje.

- Bendroji žemės ūkio politika ir kaimo plėtra 2007-2013 metais.

- Vidaus vandenų žuvininkystės plėtra.

- Tradicinis žemės ūkis – pagrindinė ekonominė veikla kaime.

- Netradicinis žemės ūkis – naujos galimybės. Organinis ir tausojamasis ūkininkavimas.

- Alternatyvios ekonominės veiklos plėtra kaimo vietovėse.

2012 metais TPMI Aplinkos apsaugos ir ekologinės politikos departamentas nagrinėjo atominės elektrinės Lietuvoje projektavimo ir galimos statybos probleminius klausimus, piliečių reakciją į elektrinės statybos reikalingumą ir atominės energetikos ateitį Lietuvoje. Buvo konsultuojamasi su UNESCO atstovu prof. Toshio Ohsako ir pradėta ruoštis konferencijai logistikos plotmėje, nes Visagino atominės elektrinės įrengimai ir įranga į Lietuvą turėtų būti gabenami iki Klaipėdos – jūros transportu, o iš Klaipėdos į Ignaliną – sausuma geležinkeliu arba autotransportu. Įvertinus ruošiama Lietuvos piliečių referendumą dėl VAE projektavimo ir statybos tikslingumo, bei didesnės LR piliečių dalies neigiamos nuostatos dėl jos statybos, buvo nutarta tolesnį šio projekto vystymą bei konferencijos ruošimą nutraukti.

2012 metų birželio 9-10 d.d. Palangoje TPMI Tarptautinių santykių ir nacionalinių mažumų politikos departamentas kartu su Rusijos tarptautinės turizmo akademijos Kaliningrado turizmo institutu organizavo III Tarptautinę mokslinę-praktinę konferenciją „Kultūrinis turizmas taikai ir vystymui“. Konferencijoje dalyvavo Baltijos šalių turistinių firmų atstovai, mokymo įstaigų dėstytojai ir studentai, Klaipėdos ir Palangos savivaldybių atstovai, kultūros ir švietimo įstaigų atstovai.

2012 metais TPMI Klaipėdos politinė visuomenės kolegija kiekvieną ketvirtį organizavo išplėstinius metodinius posėdžius su tikslu paruošti vienkartinių neformaliojo švietimo renginių-seminarų ciklą „Politinė kultūra ir politinio darbo organizavimas“. Metų pabaigoje buvo patvirtinta seminaro „Politinio aktyvumo skatinimas ir kompetencijų įgijimas vykdant politinę veiklą“ programa ir temos.

2012-09-05 patvirtinti TPMI vidaus struktūrinio padalinio „Žmogaus teisių ir laisvių pažeidimų, konfliktinių situacijų tyrimo centras“ nuostatai. Buvo organizuojami susitikimai su savanoriais, potencialiais tyrinėtojais, apklausų rengėjais.

2012-11-06 patvirtinti TPMI vidaus struktūrinio padalinio „Tarptautinis jaunimo profesinio orientavimo centras“ nuostatai. Tarptautinio jaunimo profesinio orientavimo centro įsteigimas TPMI teisinėje bazėje buvo sąlygotas būtinybe institutui ruošti sau kadrus tyrinėjimo darbams kitose šalyse padedant tų pačių šalių mokymo institucijoms. TPMI Tarptautinis jaunimo profesinio orientavimo centras savo veikloje vadovaujasi Programa, priimta Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliucija 50/81.

III. Tarptautinio politikos mokslų instituto 2012 metų finansinės veiklos rodikliai

Eil.nr.

STRAIPSNIAI

Ataskaitinio laikotarpio

Praėjusio ataskaitinio laikotarpio

I.

PAJAMOS

34437

-

1.

Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes

34437

2.

Finansavimo pajamos

-

-

2.1.

Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos

2.2.

Kitos finansavimo pajamos

3.

Kitos pajamos

II.

SĄNAUDOS

21995

-

1.

Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina

15385

2.

Kitos sąnaudos

1527

3.

Kompensuotos sąnaudos

4.

Veiklos sąnaudos

5083

-

4.1.

Pardavimo

4.2.

Darbuotojų išlaikymo

4.3.

Nusidėvėjimo (amortizacijos)

4.4.

Patalpų išlaikymo

1356

4.5.

Ryšių

2305

4.6.

Transporto išlaikymo

4.7.

Turto vertės sumažėjimo

4.8.

Kitos veiklos

1422

4.9.

Suteiktos labdaros, paramos

4.10.

Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo

III.

VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ

12442

-

IV.

PELNO MOKESTIS

V.

GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS

12442

-

IV. Baigiamoji dalis

Ataskaitinis laikotarpis – mokslinių tyrimų instituto tęstinių darbų laikotarpis.

Ataskaitiniame laikotarpyje pavyko praplėsti partnerių ratą ir toliau tęsti planuojamų projektų ir darbų vykdymą. Buvo dalyvauta eilėje mokslinių-praktinių ir mokslinių-teorinių konferencijų bei seminarų, 3 tarptautinėse mokslinėse konferencijose TPMI atstovai skaitė pranešimus.

Tarptautinio politikos mokslų instituto

Direktorius                                                                                                     Giedrius Petružis