International Institute of Political Sciences

  • Padidinti šriftą
  • Šrifto dydis p/nutylėjimą
  • Sumažinti šriftą

VšĮ 2009-2011 metų veiklos ataskaita

PATVIRTINTA

visuotiniame dalininkų susirinkime

2012 metų gruodžio 14 d.


TARPTAUTINIO POLITIKOS MOKSLŲ INSTITUTO

(INTERNATIONAL INSTITUTE OF POLITICAL SCIENCES, VŠĮ kodas 302463039)

2009, 2010, 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITA


I. Bendroji dalis (VšĮ įstatymo nuostata)


International Institute of Political Sciences, VšĮ, (toliau tekste – Tarptautinis politikos mokslų institutas arba TPMI) 2009, 2010, 2011 metais finansinės veiklos nevykdė, pajamų neturėjo. TPMI darbas buvo organizuojamas visuomeniniais pagrindais, savanorių pagalba. Dėl nenugalimos jėgos aplinkybių 2010 ir 2011 metais nebuvo surengtas visuotinis dalininkų susirinkimas, kuris galėtu laiku patvirtinti veiklos ataskaitas už 2009, 2010, 2011 metus, todėl visuotinis dalininkų susirinkimas patvirtino nurodytu metų bendrą ataskaitą tik 2012 metų gruodžio 14 d.


Viešosios įstaigos steigėjai, dalininkai:

Giedrius Petružis (steigimo metu - Lietuvos socialistų partijos Klaipėdos politinės visuomenės kolegijos vadovas);

Sergejus Ivanovas (steigimo metu - Austrijos Respublikos jurisdikcijoje esančios tarptautinės nevyriausybinės organizacijos International Union of Young Farmers sekretorius).


Direktorius - Giedrius Petružis.


Tarptautinio politikos mokslų instituto įsteigimas Lietuvoje buvo apspręstas ryšium su padidėjusiu politiniu vaidmeniu, teksiančiu Lietuvai dėl numatomo Pirmininkavimo ESBO, ES Tarybai, JT Saugumo Tarybai ir Lietuvos pastangomis tapti regionine lydere Baltijos jūros baseine. TPMI veiklos tikslai – tenkinti viešuosius interesus vykdant mokslinius tyrimus Lietuvos ir kitų valstybių politinės raidos, užsienio politikos ir tarptautinių santykių srityse; analizuoti struktūrines demokratijos problemas, valstybės ir jos piliečių santykius, politines partijas ir socialinius judėjimus; skatinti politikos mokslų vystymąsi, atitinkantį valstybės ir visuomenės poreikius bei interesus; formuoti ir skleisti visuomenės dvasines ir materialines vertybes; ugdyti ir plėtoti kūrybišką, demokratinę, laisvą ir atvirą visuomenę.


II. Tarptautinio politikos mokslų instituto veikla


Realizuojant šiuos tikslus tarptautiniame lygmenyje, 2009 metais buvo pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su JAV Demokratijos ir bendradarbiavimo institutu (Institute for Democracy and Cooperation, New Jork, USA), Rusijos tarptautinės turizmo akademijos Kaliningrado turizmo institutu (Калининградский институт туризма Российской международной академии туризма), Tarptautine jaunųjų ūkininkų sąjunga (International Union of Young Farmers), kitomis organizacijomis ir pradėtas dalykinis bendradarbiavimas pagal šalis dominančias temas. Nuo 2009 m. gruodžio mėn. Tarptautinis politikos mokslų institutas prisijungė prie dalyvavimo Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos programoje Researcher-in-Residence programme“ (dalyvio ID 3222) ir gavo ESBO organų ir jos institucijų dokumentų (nuo 1999 metų) rinkinius ruoštis nevyriausybinio lygio stebėjimui Lietuvos dalyvavimo ESBO TROIKE 2010-2012 metais ir Lietuvos pirmininkavimui ESBO 2011 metais, taip pat situacijos žmogaus teisių srityje ESBO susitarimų kontekste stebėjimui bei moksliniams tyrinėjimams Lietuvos ir kitų valstybių politinės raidos, užsienio politikos ir tarptautinių santykių srityse. Ataskaitiniame laikotarpyje nuolat buvo studijuojama ir analizuojama ESBO organų ir institucijų gauta dokumentacija.


Realizuojant šiuos tikslus nacionaliniame lygmenyje, buvo patvirtinti TPMI vidaus struktūrinio padalinio „Klaipėdos politinė visuomenės kolegija“ nuostatai. Nuostatuose yra įtvirtinta galimybė rengti ir vesti vienkartinių seminarų ciklus remiantis 1998 metų birželio 30 d. LR Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymu Nr. VIII-822, 6 str., telkti politikus (teoretikus ir praktikus) mokslinių tyrimų darbams ir projektams. Iš politinių veikėjų TPMI Klaipėdos politinė visuomenės kolegija perėmė politinės tematikos biblioteką ir medžiagą, kurią buvo naudotasi pravedant LDDP Klaipėdos skyriaus struktūrinio padalinio „Klaipėdos politinė visuomenės kolegija“ (1995-2000 metais), LSDP Klaipėdos skyriaus struktūrinio padalinio „Klaipėdos politinė visuomenės kolegija“ (2001-2002 metais), LSP Klaipėdos skyriaus struktūrinio padalinio „Klaipėdos politinė visuomenės kolegija“ (2005-2009 metais) seminarus neformaliojo politinio švietimo tikslais. TPMI struktūrinio padalinio „Klaipėdos politinė visuomenės kolegija“ pavadinimo tęstinumas pabrėžė istoriškai susiklosčiusią Vakarų Lietuvos politinės kultūros tradiciją.


Taip pat buvo patvirtinti kitų TPMI struktūrinių padalinių nuostatai:

- Investicinės politikos departamentas;

- Socialinio saugumo politikos departamentas;

- Aplinkos apsaugos ir ekologinės politikos departamentas;

- Tarptautinių santykių ir nacionalinių mažumų politikos departamentas;

- Žemės ūkio politikos departamentas;

- Politinių ir socialinių procesų analizės ir prognozavimo departamentas;

- Vertimų biuras;

- Juridinė tarnyba

ir palikta erdvė tolesnei instituto struktūros plėtrai.


2009 m. gruodžio 5 d. Tarptautinio politikos mokslų instituto Klaipėdos politinės visuomenės kolegijos iniciatyva buvo surengta Lietuvos asociacijos už saugumą ir bendradarbiavimą Europoje organizacinė konferencija. Konferencijoje buvo apsvarstyti Lietuvos vidaus ir užsienio politikos aspektai ryšium su numatomu Lietuvos dalyvavimu ESBO Troike ir Lietuvos pirmininkavimu Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijoje 2011 metais, pristatytas Lietuvos asociacijos už saugumą ir bendradarbiavimą Europoje (Lithuanian Association for Security and Co-operation in Europe) įstatų projektas. Po projekto aptarimo ir balsavimų buvo patvirtinti nacionalinės nevyriausybinės organizacijos „Lietuvos asociacija už saugumą ir bendradarbiavimą Europoje“ įstatai ir išrinktas pirmininkas - Giedrius Petružis. Steigiamajame susirinkime dalyvavo Lietuvos Respublikos Prezidentės patarėja Vilija Račkauskienė, Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo (LAMPSS) pirmininkė, VšĮ „Aplinkos inžineriniai sprendimai“ atstovė prof. Asta Lapinskienė, tarptautinės teisės mokslų dr. Antanas Reiponas, Klaipėdos savivaldybės vicemeras Benas Šimkus, Klaipėdos apskrities Jaunųjų ūkininkų sąjungos pirmininkas Sergejus Ivanovas, kitų visuomeninių organizacijų atstovai, VšĮ direktorius Giedrius Petružis. Lietuvos asociacijos už saugumą ir bendradarbiavimą Europoje vaidmuo – būti tiltu tarp pilietinės visuomenės ir ESBO, atstovauti Lietuvos pilietinės visuomenės interesus kuriamoje Tarptautinėje NVO Federacijoje už saugumą ir bendradarbiavimą Europoje (International Federation for Security and Co-operation in Europe), užtikrinti bendradarbiavimą tarp valstybinių institucijų, nevyriausybinių organizacijų, politologų, apžvalgininkų, nepriklausomų ekspertų ESBO žmogiškosios dimensijos klausimais.


Remiantis Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 2002 m. gruodžio 20 d. rezoliucija 57/239, 2009 metų gruodžio 28 d. TPMI Socialinio saugumo politikos departamentas organizavo teorinį-praktinį seminarą informacinių technologijų specialistams, kuriant globalinę kibersaugumo kultūrą „Elementai, apsprendžiantys globalinę kibersaugumo kultūrą“. Seminaro dalyviai supažindinti su šiais devyniais, vienas kitą papildančiais, kibersaugumo elementais:

1. informatyvumas,

2. atsakingumas,

3. reagavimas,

4. etikos normų išlaikymas,

5. demokratinės vertybės,

6. rizikos įvertinimas,

7. saugumą garantuojančių priemonių projektavimas ir įdiegimas,

8. saugumo priemonių valdymas,

9. naujos įdiegtos saugumo sistemos įvertinimas.

Seminarą organizavo: instituto direktorius Giedrius Petružis, instituto struktūrinio padalinio - socialinio saugumo politikos departamento - atstovai Antanas Reiponas, Vladimir Zaicev, Ivan Šablinskij.


Globalinė ekonominė krizė įtakoja visą žemės ūkį ir maisto saugumą. Politinių prioritetų nustatymui tolimai perspektyvai, 2010 metais Tarptautinis politikos mokslų institutas buvo pakviestas dalyvauti VIII-oje mokslinėje praktinėje konferencijoje „Agropramoninio komplekso plėtra maisto saugumo užtikrinimo kontekste“ (Развитие АПК в контексте обеспечения продовольственной безопасности), kuri vyko 2010 metų rugsėjo 9-10 dienomis Minske, Baltarusijoje. Šioje konferencijoje TPMI direktorius Giedrius Petružis skaitė pranešimą tema „Nevyriausybinių organizacijų vaidmuo, vieta ir reikšmė kovoje su badu“ apie Jungtinių Tautų Organizacijos Pasaulinio maisto saugumo komiteto 2009 metų reformą dėl politikos, nukreiptos į maisto saugumo didinimą, įgyvendinimo. Taip pat TPMI direktorius Giedrius Petružis skaitė pranešimą apie JT Generalinės Asamblėjos rezoliucijų „Politika ir programos, skirtos jaunimui“ (Policies and programmes involving youth) įtaką globalinių uždavinių sprendimui kovoje su badu ir skurdu, pirmininkavo viename iš konferencijos plenarinių posėdžių. Šioje tarptautinėje konferencijoje Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacija (FAO – The Food and Agriculture Organization of the United Nations) buvo atstovaujama Europos ir Centrinės Azijos regioninio skyriaus (REU – Regional Office for Europe and Central Asia) vadovės Guljahan Kurbanovos (Guljahan Kurbanova, Budapest, Hungary), Lietuvą atstovavo grupė Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto mokslininkų, vadovaujamų direktorės dr. Rasos Melnikienės. Konferencijos medžiaga yra atspausdinta 266 psl. rinkinyje (ESBN 978-985-6925-59-0). Konferencijos metu buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Baltarusijos nacionalinės mokslų akademijos Agropramoninio komplekso sisteminių tyrinėjimų institutu ir remiantis šia sutartimi metų pabaigoje Agropramoninio komplekso sisteminių tyrinėjimų instituto direktorius, ek.m. kandidatas Valerij Belskij tapo Tarptautinio politikos mokslų instituto Žemės ūkio politikos departamento vadovu savanoriškais pagrindais.


Tarptautinis politikos mokslų institutas 2010 m. vasario 23 d. dalyvavo organizuotoje Radijo stoties „Amerikos balsas“ laidoje „Istorija kaip politinės kovos laukas“. Instituto pasiruošimas dalyvavimui laidoje ir pateikta medžiaga buvo aukštai įvertinta tarptautinių politinių apžvalgininkų.


2010 m. rugpjūčio mėn. įvyko susitikimas su Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos ambasadoriumi ESBO žmogiškajai dimensijai prof. Alfonsu Eidintu. Susitikimo metu buvo aptarta TPMI projekto „Lietuvos asociacija už saugumą ir bendradarbiavimą Europoje“ plėtra Lietuvos Pirmininkavimo ESBO laikotarpyje.


2010 m. spalio 26-27 d.d. Maskvoje TPMI Žemės ūkio politikos departamento atstovai dalyvavo Timiriazevo vardo akademijoje vykusiuose 2010 metų XV-uose Nikonovo Skaitymuose. Ši tarptautinė konferencija buvo skirta integracijos procesų agropramoniniame sektoriuje tyrinėjimams. Konferencijos darbe dalyvavo virš 170 mokslininkų. Dalyvavo delegacijos iš Ukrainos, Baltarusijos ir Kazachstano.

Vykdant mokslinius tyrimus Lietuvos politinės raidos, užsienio politikos ir tarptautinių santykių srityse, 2010-2011 metais TPMI Tarptautinių santykių ir nacionalinių mažumų politikos departamento buvo surinkta ir išnagrinėta medžiaga apie vieną iš gausiausių ir seniausių Lietuvos teritorijoje gyvenančių tautinių mažumų - totorius, bei jų sėkmingą integraciją į Lietuvos politinį ir ekonominį gyvenimą. Pagal pasirinktą temą: "Lietuvos totorių tautinės mažumos vaidmuo istorijos bėgyje nuo LDK laikų iki šių dienų ir jos kultūrinių tradicijų išsaugojimo bei puoselėjimo aspektai" paruoštas straipsnis perduotas spausdinimui Kazanės universiteto (RF, Tatarstanas) periodinėje spaudoje.

2011 metais TPMI bendradarbiaujant su Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB, Lietuvos Respublikos Generaliniu Konsulatu Kaliningrado srityje RF, Tatarstano vyriausybės atstovais buvo inicijuotas ekonominio bendradarbiavimo projektas logistikos srityje tarp subjektų iš trijų LEZ'ų: Kaliningrado, Kauno, Kazanės. Projektas pavadintas sąlyginiu 3K vardu.

2011 metų birželio 05 d. Palangoje TPMI Tarptautinių santykių ir nacionalinių mažumų politikos departamentas kartu su partneriais organizavo apskritąjį stalą – konferenciją tema „Kultūrinis turizmas taikai ir vystymui“. Konferencijoje dalyvavo Klaipėdos ir Palangos savivaldybių atstovai, turizmo verslo atstovai, kultūros ir švietimo įstaigų atstovai.

2011 m. liepos 08-09 d.d. Klaipėdoje TPMI struktūriniai padaliniai (Klaipėdos politinė visuomenės kolegija ir Investicinės politikos departamentas) kartu su Sankt-Peterburgo Ekonomikos ir valdymo universiteto Kaliningrado ekonomikos institutu organizavo seminarą „Ekonomiškai perspektyvių investicinių projektų paieška ir plėtra Baltijos jūros regione“. Sankt-Peterburgo Ekonomikos ir valdymo universiteto Kaliningrado ekonomikos instituto grupei vadovavo Kaliningrado ekonomikos instituto direktorė Vladlena Krukle. Seminaro metu buvo paruoštos TPMI Sankt-Peterburgo Ekonomikos ir valdymo universiteto bendradarbiavimo sutarties gairės. Sutartis buvo pasirašyta 2011 m. rugsėjo mėn. TPMI Klaipėdos politinės visuomenės kolegijos bendradarbiavimas su partneriais Rusijos Federacijoje ES-Rusijos bendro dokumento „4 bendrų erdvių kūrimo veiksmų planas“ („Road Map for the 4 Common Spaces“) kontekste turi didelę reikšmę bendrų europinių integracinių procesų perspektyvoms.

Lietuvos Pirmininkavimo ESBO 2011 metais buvo organizuojami dalykiniai susitikimai su Lietuvos Respublikos piliečiais, gyvenančiais Austrijos Respublikoje, LR Seimo nariais, LR Prezidento patarėjais, Lietuvos ir užsienio nevyriausybinių organizacijų atstovais.

III. Baigiamoji dalis

Ataskaitinis laikotarpis – mokslinių tyrimų instituto kūrimosi laikotarpis.

Ataskaitiniame laikotarpyje pavyko suburti Tarptautinio politikos mokslų instituto kolektyvo branduolį iš patyrusių ekspertų, autoritetingų mokslininkų bei tyrėjų – atskirų sričių aukšto lygio specialistų. Su TPMI bendradarbiauja 16 mokslų daktarų iš Lietuvos ir užsienio šalių, nuolat keičiamasi aktualia moksline ir teorine informacija su atskiromis mokslų sritimis besidominčiais tyrėjais ir ekspertais. Nustatyti ryšiai su šalyje ir užsienyje žinomomis mokslo ir mokslinių tyrimų įstaigomis, bei atskirais mokslininkais, pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su trijomis mokslo ir švietimo įstaigomis. Dalyvavome eilėje mokslinių praktinių ir mokslo teorinių konferencijų bei seminarų. 4 konferencijose TPMI atstovai skaitė pranešimus.

TPMI didesnė veiklos orientacija į šalis, esančias Rytuose nuo Lietuvos, buvo grindžiama Lietuvos Respublikos ryšiais su Rusijos Federacija ir Baltarusijos Respublika, numatytais sekančiuose dokumentuose:

- 1999-06-29 Lietuvos Respublikos vyriausybės ir Rusijos Federacijos vyriausybės susitarimas dėl ilgalaikio bendradarbiavimo tarp Lietuvos Respublikos regionų ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities;

- 1999-06-29 Lietuvos Respublikos vyriausybės ir Rusijos Federacijos vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo turizmo srityje;

- 2008-01-24 Lietuvos Respublikos vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje.


Ataskaitiniame laikotarpyje nepavyko gauti finansavimo TPMI veiklai vystyti, finansinių lėšų trūkumas ribojo jaunų, perspektyvių specialistų pritraukimą, jų dalyvavimą mokslo-tiriamajame darbe.